Slide One

Martin Hristov

Business Consult

Slide One
Slide Two

MARIA PETROVA

Business Director & Photographer

Slide Two
Slide Three

Andey Pavlov

Innovation Designer

Slide Three
previous arrow
next arrow

Анализ на кредитирането - УВОД

УВОД
Съвременните банки са „предприятия, които се занимават с банкова дейност и по-конкретно – с приемане на влогове, предоставяне на кредит, емитиране на парични средства за обращение, извършване на посредничество при разплащателни и други финансови операции”  ..
За целите на МСФО 7 терминът „банки” включва”... всички финансови институции, една от чиито основни дейности е да приемат депозити и да предоставят средства с цел кредитиране или инвестиране...” . Според стандарта статутът и дейността на банката като финансова институция се определят в специализираното банково законодателство. В този смисъл следва да се има предвид и определението за банка, което се дава в приетия у нас през 1997 г. Закон за банките (Закон за кредитните институции от юли 2006 г.). В него банката се определя като „...юридическо лице, което извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск” .


Банковото дело и кредитната дейност на българските търговски банки извървяват дълъг път на развитие и промяна, за да достигнат днешните конкурентоспособни на развитите европейски държави нива на функциониране.
Все по-активно се черпи опит от практиката на големите европейски банки, които имат сериозно присъствие на българския банков пазар и със своите дългогодишни традиции и професионализъм съдействат за подобряване механизма на действие на кредитните институции в България, с цел осигуряване на финансова стабилност в страната и засилване ролята на търговските банки в българската бизнес среда, постигане на добри макроикономически показатели и постепенно придобиване на европейски облик на българската банкова система.
Темата на настоящата разработка е изключително актуална точно в този етап от развитието на българската банкова система, тъй като в България в момента активно се развиват процеси на ускорено кредитиране, водещо до преструктуриране на кредитните портфейли на българските търговки банки с оглед спечелване на по-големи пазарни позиции и реализиране на по-големи печалби.
Обетът на анализ в темата е Алианц Банк България АД. Банката се занимава с отпускане на потребителски и фирмени кредити, както и с различни комплексни услуги, като интернет банкиране, дебитни и кредитни карти, депозити и т.н.
Предмет на разработката е кредитна линия “банкиране на дребно”, особеностите и характеристиките й.
Основна цел на дипломната работа е да се направи анализ на линията “банкиране на дребно”, като се представят неговите особености и последователността на отпускане на кредити по тази линия.
Задачите на работата са обвързани с нейната цел и те са следните:
-    да се представи същността на кредита, неговите видове и форми;
-    да се разгледат насоките за усъвършенстване управлението на кредитирането на физическите лица;
-    да се представи обекта на изследването и видовете кредити отпускани по линията “банкиране на дребно”;
-    да се подчертаят особеностите на тази линия и изискванията по нея;
-    да се направят изводи.
Моделите, които са избрани за настоящото изследване са теоретичен, учебен, емпиричен.
Методите за разработване на дипломната работа са следните: на наблюдението, на сравнението, дедуктивен.
При написването на настоящата дипломна работа са използвани изследвания и наблюдения на автора и литературни източници на наши и чуждестранни автори, които са посочени в литературна справка най-накрая.


В момента има 9  гости и няма потребители и в сайта

Виртуален Офис София

SFbBox by

Контакти

office@bg-trust.com

гр. София, жк. Младост-3,

бул. Александър Малинов 51 ,

Бизнес център "КРИТ"