Slide One

Martin Hristov

Business Consult

Slide One
Slide Two

MARIA PETROVA

Business Director & Photographer

Slide Two
Slide Three

Andey Pavlov

Innovation Designer

Slide Three
previous arrow
next arrow

ГЛАВА ПЪРВА. - Същност на кредита. Кредитен процес.

ГЛАВА ПЪРВА.
Същност на кредита. Кредитен процес

1.1. Същност, функции и роля на кредите
Първите кредитни сделки и отношения възникват в недрата на натуралната размяна. Понякога кредитът се отъждествява с доверието. Доверието обаче е само необходимо условие за възникване на кредитна сделка. След първото обществено разделение на труда, когато племената се разделят на земеделски и скотовъдни, дава силен тласък на развитието на стоковото производство и размяната. Отделните стокопроизводители започнали периодично да се срещат на дадено място, разменяйки продукта на своя труд. Когато единият от стокопроизводителите се яви на пазара без стока, а другият се съгласи да му продаде своята, задоволявайки се само с обещанието за бъдещо възмездяване, между тези стокопроизводители възниква непознато до тогава икономическо отношение, наречено кредит.  Така възникват първите кредитни отношения.


Кредитът е самостоятелна икономическа категория, отразяваща обективното съществуване и проявление на едно специфично икономическо явление . В основата на неговата същност е кредитното движение на стойността и свързаните с него заемни отношения, както и израсналата на тяхна основа специфична банково - кредитна надстройка. По своят характер кредитното движение на стойността се доближава до обикновената покупко-продажба. За разлика от останалите стойностни движения, кредитът обхваща два относително обособени един от друг във времето акта :
•    кредитно отчуждаване на стойността – кредитиране;
•    обратно връщане на стойността – издължаване.
При кредитната сделка даващият стойност, тоест продавачът става кредитор, а получаващият тази стойност, тоест купувачът става длъжник. Отношението, което възниква между двамата, за разлика от простото разменно отношение, съществува продължително във времето. То възниква от момента на продажбата на кредит и се прекратява заедно с окончателното издължаване на дълга.
Съвременният кредит е органически свързан с парите. Същевременно той значително се различава от тях. Кредитът като случайно отношение възниква значително преди появата на паричната форма на стойността. С появата на парите обаче кредитът, както и всички останали стойностни категории, става парично отношение. Като част от паричните отношения в процеса на своето развитие кредитът оказва изключително силно влияние върху паричните отношения.  Нито една друга стойностна категория не е оказала такова силно обратно влияние върху парите и тяхното развитие. Да вземем например само връзката и взаимозависимостта между кредита и функционирането на парите като средство за отложени плащания. На основата на кредитното движение на стойността на обикновените стоки възниква функцията на парите като стандарт за погасяване на възникнали преди това кредитни задължения. От своя страна това води до появата и широкото разпространение на лихварството. Възникват и първите банкоподобни институции. На тази основа функционирането на парите като средство за плащане на дългове се утвърждава и получава широко разпространение.  Възникват и кредитни средства за обръщение - полиците. Всичко това разчиства пътя на банковия кредит, който днес е завършена форма на кредитните отношения.
Взаимовръзката между кредита и парите непрекъснато се разширява и задълбочава. Днес можем да говорим за срастване между кредита и парите. В съвременния свят цели нации живеят на  кредит . Кредитните пари вече окончателно са изтласкали от сферата на обръщението стоковите пари. Всяко парично плащане днес може да се разглежда и като кредитна операция. Почти не съществуват окончателни разплащания, а се получава едно безкрайно прехвърляне на задълженията.Функции на кредита
Кредитът не създава пряко стойност и богатство. Това не означава, че не трябва да се търси прекия ефект от неговото използване. “Прекият ефект от кредитното движение на стойността, заемните отношения и въобще от цялостното функциониране на кредитната система, е икономията на време и средства в крайна сметка и интензификацията на стопанските и социални процеси.”  Също така “кредитът разкрива възможност да се осъществява бизнес със средства на другите и да се коригира обемът на капитала според променящите се способности на бизнеса” .
В най-общ вид функциите на кредита във възпроизводствения процес се свеждат до следните :
1. Да способства за увеличаване на натрупването и ускоряване на икономическото развитие. На практика това означава да се въздейства върху кредитоискателите за повишаване доходността и конкурентоспособността на производството им. Интересувайки се от финансовото платежното състояние на своите клиенти, банките кредитират само в добро състояние и платежоспособни фирми. Съдействат за ограничаване на нерентабилни производства и неефективни капитални вложения. Кредитирането на рентабилни и търсени стоки създава необходимите условия за подобряване на отношението между покупателния и стоковия фонд и стабилизиране на паричното обръщение. В същото време стимулиращата функция на кредита намира израз в кредитните облекчения при предоставянето, ползването и погасяването на кредитите.
2. Стимулиране и ускоряване процесите на концентрация и централизация на производството и капитала. Това означава кредитът и кредитната система да подпомагат развитието на водещите и структуроопределящите производства и дейности. Създават се възможности за провеждане на определена политика, свързана със съвременното регулиране и управление на икономиката.
3. Създаване на материална заинтересованост и отговорност от ефективното използване на заемните средства и своевременното им погасяване.
4. Емисионна функция. Предполага своевременното осигуряване и в рамките на обективните граници пускане на пари в обръщение. В случаите, когато чрез кредита се осъществява парична емисия в размери, по-големи от потребностите на икономиката, е налице възможността да се намали покупателната сила на паричната единица. Това от своя страна ще се отрази неблагоприятно върху възпроизводствения процес. И обратно – при забавяне емисията на парични средства се създават трудности в реализацията на брутния вътрешен продукт и се забавя оборотът на авансирания капитал.
5. Да посредничи при изразяването нормата на печалбата между отделните производства и отрасли, страни и региони. Постига се чрез преливане на средства и капитали между тях по кредитен път. Осигурява се балансираност в развитието на съвременното стопанство като цяло.
6. Намаляване на средствата за обръщение. Постига се чрез заместване на стоковите пари с парични знаци и ускоряване реализацията на стойността на капитала.

В момента има 9  гости и няма потребители и в сайта

Виртуален Офис София

SFbBox by

Контакти

office@bg-trust.com

гр. София, жк. Младост-3,

бул. Александър Малинов 51 ,

Бизнес център "КРИТ"