Slide One

Martin Hristov

Business Consult

Slide One
Slide Two

MARIA PETROVA

Business Director & Photographer

Slide Two
Slide Three

Andey Pavlov

Innovation Designer

Slide Three
previous arrow
next arrow

ГЛАВА ПЪРВА. - Форми на кредита

1.2. Форми на кредита
В процеса на своето развитие кредитната дейност непрекъснато се разширява, обогатява и усъвършенства. На тази основа се изгражда система от различни форми на кредита, която също непрекъснато се развива и усъвършенства. Кредитът приема разнообразни форми по-важните от които са следните :
Стоков кредит
    Стоковият кредит е кредит, предоставян от кредитора на длъжника под формата на стоки. Той изразява продажба на стоки с отлагане на плащането, т.е. продажба на стоки на кредит. В зависимост от това кой е дебиторът, този кредит приема две разновидности:
    * Търговски кредит. Това е първата появила се и съществуваща до днес форма на кредита. Търговският кредит има стокова форма и се използва за привличане на чужд капитал от фирмите. Прилага се между контрагенти, имащи помежду си директни търговски взаимоотношения. Предоставя се от доставчика (продавача) на клиента (купувач). Доставчикът предоставя реален стоков капитал на купувача, който от своя страна се задължава да му изплати след определен период от време дължимата сума., получена на кредит, заедно с полагащата се лихва.  Последната е включена в продажната цена на стоката. Тази форма на кредит е изгодна и за двете страни. Срещу придобиването на право за едно бъдещо вземане доставчикът осъществява реализация на своята продукция. За купувача се осъществяват предпоставки да увеличи своя оборот и доходността на производството, срещу което се задължава да изплати задължението си на по-късна дата, т. е. с отсрочка на плащането.


    Търговският кредит изпълнява важна роля за по-бързата продажба на стоките и за ускоряване кръгооборота на капитала. Той е пряко свързан с осигуряване на непрекъснатост на производството и своевременна реализация на стоките.
    Търговският кредит се различава от банковия. Ограничен е в количествено и качествено отношение. В количествено отношението му е в пряка зависимост от стоковия и резервния капитал, с който разполага доставчикът . В качествено отношение ограничеността е свързана с :
-    направлението, в което се използва (от производителите на средства за производство към производителите на предмети за потребление);
-    предназначението на стоките, движещи се между доставчиците и купувачите. Това означава, че кредитът може да се използва само за производството, а не и за други цели.
    * Потребителски кредит. Предоставя се от производителите и търговците на крайния потребител. Този кредит може да бъде предоставян както с, така и без участието на банка. Неговото предназначение е формиране на част от потреблението на гражданите.  Тук следва да отбележим, че този вид кредит, може да бъде освен в стокова и парична форма.
2.  Лизингът като натурална форма на кредита
    Свободният паричен капитал, които поражда потребност за отделянето му от собственика му под формата на кредит, може да бъде както в парична, така и в материална форма. Лизингът изразява предоставяне под на наем на дълготрайни материални активи (сгради, машини, съоръжения, оборудване) . Той представлява не само форма на инвестиция, но и форма на кредит, т.е. кредит предоставян в стокова форма.
    Дебиторът в случая получава правото да ползва потребителната стойност на свободния капитал. Под тази форма остава и разменната стойност у кредитора. За ползването на кредита длъжникът заплаща на кредитора лихва под формата на наем. Спорен е въпросът дали лизингът е форма на движение на заемния капитал. Не подлежи, обаче на съмнение фактът, че лизингът е форма на инвестиция и източник на финансиране обновяването на дълготрайните активи . Но да се приеме, че във всички случаи той е форма на движение на движение на заемен капитал, е неправилно. Лизингът приема форма на движение на заемания капитал само в случаите, когато банките пряко авансират капитал в лизингови операции, т.е. закупуват дълготрайни материални активи и ги предоставят под наем. Във всички останали случаи лизинговите отношения изразяват взаимно кредитиране между предприятията – наемодатели и наематели.

Кредит в парична форма
Тази форма на кредита е основана на съвременния етап от развитието на стоково-паричните отношения. Тя приема следните разновидности :
* Банков кредит. Банковият кредит е кредит, който се предоставя от банките, т.е. кредитор в тези кредитни отношения са банките. Банковият кредит се предоставя обикновено в парична форма. Субекти са в кредитната сделка са банките и отделните лица (физически и юридически). Като кредитор банките, чрез своите пасивни операции привличат свободни финансови средства, които впоследствие пласират, чрез активните си операции. Този кредит заема господстващо място на съвременния кредитен пазар. Чрез банките се осъществява движението на основната част от заемния капитал. 
    * Облигационен заем. Този кредит представлява особена форма на движение на заемния капитал. Неговото предоставяне и оформяне се извършва чрез използването на облигацията като специфичен дългов инструмент. Емитирайки облигации, емитента ползва потребителната стойност на заетия от купувачите на облигациите капитал.  Този кредит има вторичен пазар, на който притежателите на облигации могат да ги осребрят, като ги продават. Това им придава силно ликвидна форма и прави облигационния заем.
    Използвайки облигационния кредит, държавата финансира бюджетния дефицит със средства на предприятията, гражданите и банките- централната и търговските. Чрез облигационния кредит и предприятията, особено големите, придобиват правото да ползват потребителната стойност на заетия от купувачите на облигации капитал. Той представлява важен източник за финансиране и на предприятията.
    * Държавен кредит. Това е кредит предоставян в парична форма от държавата посредством Министерство на финансите на местните органи за управление – общините и на др. държави за сметка на акумулираните по данъчен и неданъчен път средства.  Държавата може да получава кредити, както от др. държави, така и от международни финансови , в това число и банкови институции – Световната банка, Международния валутен фонд и други.
    Държавата в лицето на правителствата, министерствата и др. централни и местни държавни органи за управление са субект по тези кредитни отношения както в ролята на дебитор, така и на кредитор.
    От посочените форми на кредита най-голямо значение има банковият кредит.

В момента има 9  гости и няма потребители и в сайта

Виртуален Офис София

SFbBox by

Контакти

office@bg-trust.com

гр. София, жк. Младост-3,

бул. Александър Малинов 51 ,

Бизнес център "КРИТ"