ГЛАВА ПЪРВА. - Видове банкови кредити

1.3. Видове банкови кредити
Съществуват разнообразни критерии, с които могат да се обхванат банковите кредити, отпускани на предприятията Най-голямо значение за практиката имат признаците срок, обезпечение и предназначение. 
1.    Според предназначението (целта) кредитите биват:
а/ кредити за оборотни нужди – за посрещане на текущи нужди и временни финансови затруднения на фирмите;
б/ инвестиционни кредити – за придобиване на дълготрайни активи, като недвижими имоти, съоръжения, машини и оборудване, покупка на пакети от акции и др.


2.    Според срок,  за който се предоставят традиционно се делят на:
а/ краткосрочни с падеж до 1г.;
б/ дългосрочни с падеж над 1 г.
3.    Според това как и с какво са обезпечени кредитите са:
а/ ипотечни – обезпечени с ипотека на недвижим имот;
б/ ломбардни – обезпечени със залог върху ценни книжа. Предпочитат се високоликвидни, нискорискови и търгуващи се на борсата ценни книжа;
в/ варанти – обезпечени със залог върху стоков запис за стоки в публичен склад и други подобни;
г/ поръчителства.
    4. Според начина на предоставяне:
а/ еднократно – кредитът е за точно определена сума, която се отпуска наведнъж;
б/ кредитни линии – кредитът е определен като максимална сума, която кредитополучателят може да ползва по всяко време и под различна форма в рамките на договорения срок.
    5. Според начина на погасяване и ползване на кредита (формата на кредита), те биват :
а/ стандартен (обикновен) кредит – кредит за точно определена сума и срок, като взетата сума се връща еднократно или на части, съгласно договорен погасителен план.
б/ револвиращ (възобновяем) – кредитът може да бъде автоматично възобновен при предварително договорени условия и размер в рамките на определен срок. Това означава, че кредитополучателят може да изтегли, погаси и отново изтегли кредит до посочената сума за определен период от време;
в/ сконтов кредит – изкупуване на търговски ценни книжа (като менителница и запис на заповед), чиито срок на плащане не е настъпил. Погасяването е в деня на падежа от платеца по търговската книга и тъй като обикновено той е лице, различно от кредитополучателя, финансовото състояние на заемателя няма връзка с поетия от банката риск.
г/ акцептен кредит – приемане(акцептиране) на търговска ценна книга от банката. Падежът на ценната книга е обвързан времето на получаване а приходи  от дейността на фирмата – оригинален платец. По този начин банката се застрахова от риска, кредитополучателят да не предостави навреме стойността на банковия акцепт.
д/ авалов кредит – банката поема отговорността за погасяването на задължение на свои клиент под формата на поръчителство, в случай че той не може да плати.
    По искане на клиентите банките издават банково гаранции, понякога с или без наличие на частично парично обезпечение. Това са така наречените кредити “под условие”, което се изразява в настъпването на едно бъдещо несигурно събитие, което води до изпълнение (плащане) на задължение на по поетия условен ангажимент.


В момента има 15  гости и няма потребители и в сайта

Виртуален Офис София

SFbBox by

Контакти

office@bg-trust.com

гр. София, жк. Младост-3,

бул. Александър Малинов 51 ,

Бизнес център "КРИТ"