Slide One

Martin Hristov

Business Consult

Slide One
Slide Two

MARIA PETROVA

Business Director & Photographer

Slide Two
Slide Three

Andey Pavlov

Innovation Designer

Slide Three
previous arrow
next arrow

ГЛАВА ПЪРВА. - Кредитни ограничения

1.4. Кредитни ограничения

Банката може да предоставя само с единодушно решение на Управителния съвет кредити на:

1.       Администратори на банката.

2.       Съпрузи и роднини по права линия до трета степен включително на лицата по т. 1.

3.       Акционери, притежаващи акции, които им осигуряват повече от 5 /пет/ на сто от общия брой на гласовете в общото събрание на акционерите.

4.       Акционер, чийто представител е член на управителен или надзорен орган на банката.

5.       Юридически лица, в управлението на които участват лица по точки 1, 2, 3 и 4.

6.       Търговски дружества, в които банката или лице по точки 1, 2, 3 и 4 участва в управлението или има квалифицирано дялово участие.

7.       Лица, упражняващи надзор върху банковата дейност.

8.       Ръководителя на специализираната служба за вътрешен контрол.В случаите на ал. 1 с решението за отпускане на кредита се определят и условията за погасяване и размерът на лихвата.[1]

Горната разпоредба не се прилага, когато:

1.       Размерът на предоставения кредит на лицата по ал. 1, точки 1, 2, 7 и 8 не надхвърля брутното им възнаграждение за 24 месеца.

2.       Размерът на предоставения кредит на лицата по ал. 1, точки 3, 4, 5 и 6 е по-малък от 1 на сто от внесения капитал на банката.

Банката не може да предоставя облагодетелстващи условия по кредити на лицата по ал.1, изразяващи се в:

1.       Сключване на сделка, която поради своето естество, цел, характеристика или риск не би могла да бъде сключена от банката с клиенти извън лицата по т.1.

2.       Събиране на лихви, такси или други парични задължения или приемане на обезпечения, които са по-ниски от тези, изисквани от други клиенти.

Общият размер на формираните експозиции на лицата по чл.45, ал. 1 от ЗКИ[2] не може да надхвърля 10 на сто от собствения капитал на банката. Общият размер на необезпечените кредити, предоставени на служители на банката не може да надхвърля 3 на сто от собствения капитал на банката. Отпускането на кредити на служители на банката става по ред, установен с Инструкцията за кредитиране на служители на банката съобразно чл. 45, ал. 5 от ЗКИ.

Банката установява експозицията към едно лице или икономически свързани лица като сбор от балансови активи и задбалансови позиции, определени с наредба на БНБ (чл. 44, ал. 2 от ЗКИ[3]). Експозицията към едно лице или икономически свързани лица се смята за голяма, когато е равна или превишава 10 на сто от собствения капитал на банката (чл. 44, ал. 3 от ЗКИ[4]). Решение, което води до формиране на голяма експозиция, се взема от управителния съвет на Банката. Когато експозицията надхвърля 15 на сто, решението се взема с единодушие (чл. 44, ал. 4 от ЗКИ[5]). Експозицията към едно лице или свързани лица не може да надвишава 25 на сто от собствения капитал на банката (чл. 44, ал. 5 от ЗКИ[6]). Общият размер на всички големи експозиции не може да надвишава 8 пъти собствения  капитал на банката  (чл. 44, ал. 6 от ЗКИ[7]). Ограниченията по ал. (4) и (5) не се прилагат за:

1.       Експозиции към държавата и БНБ или безусловно гарантирани от тях.

2.       Експозиции към правителства, централни банки и международни организации, определени от БНБ, или безусловно гарантирани от тях.

3.       Експозиции, обезпечени с ценни книжа, емитирани от правителството на Република България, БНБ или от правителства, централни банки и международни банки, определени от БНБ.

4.       Експозиции, които са напълно обезпечени със залог на злато или залог на вземане към банката в национална или конвертируема чуждестранна валута.

Банката рефинансира задължения към други финансови и нефинансови институции при наличие на следните условия:

1. Кредитоискателят да бъде физическо лице, юридическо лице или ЕТ;

2. Рефинансираните кредити да са класифицирани като редовна експозиция, съгласно изискванията на Наредба №9 на БНБ[8], към датата на разглеждане на искането за рефинансиране.

3. Кредитоискателят да бъде във финансово състояние отговарящо на изискванията на банката и да обслужва редовно всички свои задължения към държавата, други банки, юридически лица и физически лица.

4. Да бъде обоснована икономическа целесъобразност от рефинансиране на задължението, изразяваща се в наличието на едно или няколко от следните обстоятелства:

–         по-благоприятна цена по кредита;

–         по-благоприятен срок на кредита с оглед на по-добре балансирани парични потоци и оптимизиране нормата и срока на възвращаемост на инвестицията и кредита;

–         обвързаност с други инвестиционни и бизнес проекти на кредитоискателя и необходимост във връзка с това от предоговаряне на условията по вече отпуснатия кредит.

5. След рефинансирането кредитоискателят трябва да премине на основно банково обслужване в Алианц Банк България АД.

Неприемливи за банката кредити се посочват конкретно и във всяка нейна кредитна програма.

 

[1] Виж, Закон за кредитните институции - В сила от 01.01.2007 г., Обн. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.23 от 27 Март 2009г., изм. ДВ. бр.24 от 31 Март 2009г., изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., http://lex.bg/laws/ldoc/2135532723

[2] Пак там, http://lex.bg/laws/ldoc/2135532723

[3] Пак там, http://lex.bg/laws/ldoc/2135532723

[4] Пак там, http://lex.bg/laws/ldoc/2135532723

[5] Пак там, http://lex.bg/laws/ldoc/2135532723

[6] Пак там, http://lex.bg/laws/ldoc/2135532723

[7] Пак там, http://lex.bg/laws/ldoc/2135532723

[8] Виж, Наредба № 9 oт 3 април 2008 г. за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за установяване на специфични провизии за кредитен риск (Приета от Българската народна банка на 3 април 2008 г., обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 38 от 11 април 2008 г., в сила от 11 април 2008 г.; изм. и доп., бр. 21 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2011 г.),

 http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_law/regulations_evaluationriske_bg.pdf

В момента има 9  гости и няма потребители и в сайта

Виртуален Офис София

SFbBox by

Контакти

office@bg-trust.com

гр. София, жк. Младост-3,

бул. Александър Малинов 51 ,

Бизнес център "КРИТ"