Slide One

Martin Hristov

Business Consult

Slide One
Slide Two

MARIA PETROVA

Business Director & Photographer

Slide Two
Slide Three

Andey Pavlov

Innovation Designer

Slide Three
previous arrow
next arrow

ГЛАВА ВТОРА. - Анализ и насоки за усъвършенстване управлението на кредитирането на физическите лица

ГЛАВА ВТОРА.
Анализ и насоки за усъвършенстване управлението на кредитирането на физическите лица

2.1. Иновационна политика на банките по отношение на кредитирането на физическите лица
През последните години се наблюдава се по-голямо навлизане на иновациите в банковото дело и в цялост във финансовата система, като следствие от навлизането на западни инвестиции, банкови и финансови услуги и схеми на работа. В значителна степен се повиши, в годините след въвеждането на Валутен борд и развитието на рестриктивна фискална политика, възможността банките в България да разполагат със значителен по обем свободни финансови средства, чрез които да са в състояние да разнообразят продуктовия си асортимент . Появи се възможността банкови институции да предлагат голяма част от финансовите продукти и услуги /ипотечно банкиране, застрахователни продукти, лизинг, доверително управление, пенсионни фондове и т.н./ под “един покрив” чрез системата за всеобщото финансово предлагане . С развитието на новите технологии и Интернет технологиите, се увеличи възможността банковите услуги и продукти в голямата си част да се предлагат оn-line, като в значителна степен да се повишат критериите за обслужване на клиентите на банката откъм бързина, качество, разнообразие.
Развитието на новите технологии дава възможност на търговските банки в България, чрез тези именно нови технологии да могат да изградят цялостна иновационна програма, както при пасивните си банкови операции, така и при активните, свързани с кредитирането и инвестиционната дейност на всяка една конкретна банка. Освен възможността за всеобщо банково предлагане, възможността за внедряването на интернет технологиите в банкирането и банковите продукти и услуги, в значителна степен се разви като вид иновация и банковото производство и предлагани на “пакети” от продукти. Един такъв “пакет” от банкови услуги и продукти  издържа по-дълго време на конкуренцията и по-трудно може да бъде копиран от друг финансов посредник. С развитието на новите технологии се увеличи от една страна възможността дадена банка чрез своя продуктов асортимент да има конкурентни предимства пред останалите участници на финансовия пазар, а от друга във възможността да се гарантират в по-голяма степен банковите депозити и привлечени средства, а оттам и да се повиши доверието в банковата  и кредитната система в страната.


Разглеждането на банковите иновации като типични банкови продукти е строго специфично от страна на всяка една конкретна банка. Все повече банки и у нас предлагат една съвсем нова и перспективна услуга - електронното банкиране. С нея гражданите и фирмите имат възможност да управляват парите си и да получават актуална банкова информация по всяко време на денонощието, независимо къде се намират, в страната или в чужбина. Те могат да извършват почти всички банкови операции, без да напускат дома или офиса си чрез своя компютър, GSM или по телефона. Бързо и лесно могат да се разпореждат с банковата си сметка, като заедно с това са напълно защитени от неправомерен достъп и чужда намеса.
ОББ предлага няколко възможности, свързани с интернет банкирането . През Интернет чрез U-HomeLine клиентите й по всяко време могат да правят справки за баланса по банковите си сметки, да получават извлечение от тях и от кредитните си карти, да плащат сметките си за ток и други комунални услуги, да извършват преводи в левове и валута, да обменят валута, да търгуват с ценни книжа, да кандидатстват за потребителски кредит и др. Сигурността на средствата и на финансовата им информация са надеждно защитени чрез клиентски сертификат и парола. Банкирането през телефон с тонално избиране и GSM позволява да се проверява актуалното салдо по сметки, движението по тях, да се нареждат преводи към трети лица до определен размер на сумите.
Internet Banking на Пощенска банка  позволява в реално време на Интернет страница www.postbank.bg да се получава информация за валутните курсове, за актуалното състояние на всички сметки, за получените трансфери и да се нареждат директни плащания, бюджетни плащания, инкасо, валутни преводи, както и да се открива нова сметка. Клиентите могат да се уведомяват за всяка промяна по сметката им чрез получаване на SMS или e-mail, могат и да чуят какво е състоянието на авоарите им по телефона. Пощенска банка издава сертификати, които са валидни само в рамките на системата Интернет банкиране, които са безплатни. Желаещите да ползват услугата трябва да се регистрират като подадат искане и данни за потребител, след което получават уникален абонатен номер и ПИН пликове с кодовете за достъп до избрания канал.
Първа инвестиционна банка осигурява безплатна регистрация
във виртуалния си банков клон. Клиентът плаща месечна такса 1 лв. без значение от броя на сметките, включени в регистрацията . През Интернет той получава възможността в реално време да си открива разплащателни сметки и да извършва операции по тях, да открива и закрива срочни депозити, да издава дебитни карти по разплащателна сметка, да извършва преводи и покупко-продажба на валута, да получава извлечения за всички сметки и да се информира за лихви, такси, комисиони и валутни курсове на банката.
ЕЛБА Интернешънъл е продуктът на Райфайзенбанк България
за електронно банково обслужване . Достъпен е за ползване 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата. Инсталира се на персоналния компютър на клиентите, които могат да извършват всякакви финансови операции. Клиентът има достъп до системата чрез индивидуални пароли и права за работа на лицата, ползващи продукта, а за свързване с банката се изисква допълнителна парола. Връзката с банката се осъществява чрез модем и телефонна линия. Услугата „Елба Интернешънъл” намалява банковите разноски за единично плащане в лева и чужда валута с над 30%.
PhoneBANK на Булбанк е система за електронно банкиране, която е достъпна през пълната гама от директни канали за web и wap (dial-up към банката или Интернет), voice, fax, e-mail, sms . Тя осигурява на клиентите надежден начин за дистанционно и мобилно ползване на банкова информация и други услуги при гарантирана сигурност. Подходяща е за използване както от граждани, така и от корпоративни клиенти съвместно с TeleBANK, която е другата система за електронно банкиране на банката. TeleBANK е интегрирана корпоративна система за цялостни електронни разплащания и е достъпна през dial-up връзка към банката или през Интернет.
Алианц Банк България предлага една иновативна банкова услуга, наречена ”Алианц Мобилно Банкиране”. Тя позволява осъществяването на платежни и справочни операции директно през мобилния телефон. Мобилен портфейл е услугата, предоставена от мобилните оператори GLOBUL (G-Wallet) и VIVACO (Viva Pay) и интегрирана в SIM картата на мобилния телефон. Включва интерактивно меню и записан електронен подпис, чрез които се реализират и потвърждават всички платежни и справочни операции.
С Алианц Мобилно Банкиране, може:
- да се заплащат услуги и стоки на ПОС терминални устройства в търговските обекти с и без потвърждаване на PIN код;
- да се заплащат стоки и услуги на ПОС терминално устройство в интернет магазин;
- да се нареждат преводи към всяка една банкова сметка в лева, открита в страната;
- да се зарежда в-connect карти към мобилни оператори на GLOBUL;
- да се заплащат месечни задължения, вноски и абонаменти;
- да се проверява наличността по сметката.
Мобилният апарат с който трябва да разполага човек, който иска да използва тази услуга е всеки тип и модел, няма никакво значение.
Интернет системата е-Pay позволява множество транзакции. Необходимо е просто да се влезе в страницата www.ePay.bg. Там се извършва регистрация на потребителя, на банковите му кредитни или дебитни карти и на търговците, с които той има отношения- плащания, получаване на суми и т.н. Там могат да се плащат сметки за ток, за вода, телефон, за парно, за мобифон, за “Глобул” и за “Мобилтел” и т.н. 
Повечето иновации в банковата дейност са свързани именно с интернет банкирането. Съществуват възможности вече и в българската банкова практика, иновациите да се внедрят и в пакетното предлагане на продукти и услуги в банковото производство, иновации в маркетинговата и общата продуктова стратегия на банката, както и по отношение на вътрешния банков контрол по депозитите и инвестиционната дейност във всяка една банка. Иновационната политика обхваща и пасивните банкови операции по влогонабирането, а така също и основните кредитни операции на търговските банки.
От  друга страна формите на банковите кредити пряко зависят от развитието на банковите продукти в това отношение, от възможността за рефинансиране на дълга и покриването под т.нар. “кредитна шапка”, както и възможността за “създаване” на парични средства в банковата система. Развитието на иновациите в банковото производство и възможността за предлагане на усъвършенствани банкови продукти по отношение прякото кредитиране, дават възможност развитието на различни форми на кредитиране – касово, безкасово или безналично, както и различни форми на банкови кредити, свързани с възможността един кредит да се отпуска за целеви или оборотни нужди, като потребителски или инвестиционен и от тази гледна точка банковите кредитни продукти да се подразделят на краткосрочни или дългосрочни. Различните форми на кредитно предлагане са свързани най-вече с кредитната политика на всяка една конкретна банка, както и възможността тя да предлага в определена степен продуктов кредитен асортимент. Целта на всяка една търговска банка е да обхване в най-пълна степен потребителските и клиентски желания относно вида на кредита, обезпечението, продължителността му и т.н. Оттук и самите кредити се обособяват на различни по вид и по форма в кредитния продуктов асортимент на банката.

В момента има 9  гости и няма потребители и в сайта

Виртуален Офис София

SFbBox by

Контакти

office@bg-trust.com

гр. София, жк. Младост-3,

бул. Александър Малинов 51 ,

Бизнес център "КРИТ"