Анализ на кредитирането - УВОД

УВОД
Съвременните банки са „предприятия, които се занимават с банкова дейност и по-конкретно – с приемане на влогове, предоставяне на кредит, емитиране на парични средства за обращение, извършване на посредничество при разплащателни и други финансови операции”  ..
За целите на МСФО 7 терминът „банки” включва”... всички финансови институции, една от чиито основни дейности е да приемат депозити и да предоставят средства с цел кредитиране или инвестиране...” . Според стандарта статутът и дейността на банката като финансова институция се определят в специализираното банково законодателство. В този смисъл следва да се има предвид и определението за банка, което се дава в приетия у нас през 1997 г. Закон за банките (Закон за кредитните институции от юли 2006 г.). В него банката се определя като „...юридическо лице, което извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск” .

ГЛАВА ПЪРВА. - Същност на кредита. Кредитен процес.

ГЛАВА ПЪРВА.
Същност на кредита. Кредитен процес

1.1. Същност, функции и роля на кредите
Първите кредитни сделки и отношения възникват в недрата на натуралната размяна. Понякога кредитът се отъждествява с доверието. Доверието обаче е само необходимо условие за възникване на кредитна сделка. След първото обществено разделение на труда, когато племената се разделят на земеделски и скотовъдни, дава силен тласък на развитието на стоковото производство и размяната. Отделните стокопроизводители започнали периодично да се срещат на дадено място, разменяйки продукта на своя труд. Когато единият от стокопроизводителите се яви на пазара без стока, а другият се съгласи да му продаде своята, задоволявайки се само с обещанието за бъдещо възмездяване, между тези стокопроизводители възниква непознато до тогава икономическо отношение, наречено кредит.  Така възникват първите кредитни отношения.

ГЛАВА ПЪРВА. - Форми на кредита

1.2. Форми на кредита
В процеса на своето развитие кредитната дейност непрекъснато се разширява, обогатява и усъвършенства. На тази основа се изгражда система от различни форми на кредита, която също непрекъснато се развива и усъвършенства. Кредитът приема разнообразни форми по-важните от които са следните :
Стоков кредит
    Стоковият кредит е кредит, предоставян от кредитора на длъжника под формата на стоки. Той изразява продажба на стоки с отлагане на плащането, т.е. продажба на стоки на кредит. В зависимост от това кой е дебиторът, този кредит приема две разновидности:
    * Търговски кредит. Това е първата появила се и съществуваща до днес форма на кредита. Търговският кредит има стокова форма и се използва за привличане на чужд капитал от фирмите. Прилага се между контрагенти, имащи помежду си директни търговски взаимоотношения. Предоставя се от доставчика (продавача) на клиента (купувач). Доставчикът предоставя реален стоков капитал на купувача, който от своя страна се задължава да му изплати след определен период от време дължимата сума., получена на кредит, заедно с полагащата се лихва.  Последната е включена в продажната цена на стоката. Тази форма на кредит е изгодна и за двете страни. Срещу придобиването на право за едно бъдещо вземане доставчикът осъществява реализация на своята продукция. За купувача се осъществяват предпоставки да увеличи своя оборот и доходността на производството, срещу което се задължава да изплати задължението си на по-късна дата, т. е. с отсрочка на плащането.

ГЛАВА ПЪРВА. - Видове банкови кредити

1.3. Видове банкови кредити
Съществуват разнообразни критерии, с които могат да се обхванат банковите кредити, отпускани на предприятията Най-голямо значение за практиката имат признаците срок, обезпечение и предназначение. 
1.    Според предназначението (целта) кредитите биват:
а/ кредити за оборотни нужди – за посрещане на текущи нужди и временни финансови затруднения на фирмите;
б/ инвестиционни кредити – за придобиване на дълготрайни активи, като недвижими имоти, съоръжения, машини и оборудване, покупка на пакети от акции и др.

ГЛАВА ПЪРВА. - Кредитни ограничения

1.4. Кредитни ограничения

Банката може да предоставя само с единодушно решение на Управителния съвет кредити на:

1.       Администратори на банката.

2.       Съпрузи и роднини по права линия до трета степен включително на лицата по т. 1.

3.       Акционери, притежаващи акции, които им осигуряват повече от 5 /пет/ на сто от общия брой на гласовете в общото събрание на акционерите.

4.       Акционер, чийто представител е член на управителен или надзорен орган на банката.

5.       Юридически лица, в управлението на които участват лица по точки 1, 2, 3 и 4.

6.       Търговски дружества, в които банката или лице по точки 1, 2, 3 и 4 участва в управлението или има квалифицирано дялово участие.

7.       Лица, упражняващи надзор върху банковата дейност.

8.       Ръководителя на специализираната служба за вътрешен контрол.

ГЛАВА ПЪРВА. - Рефинансиране на кредита

1.5. Рефинансиране на кредита
Рефинансирането е възможност за намаляване вноските, лихвата, срока и условията на погасявания кредит. Банковите пазари са сфера на постоянно променящи се лихвени проценти, срокове, такси и други условия обвързани с много и различни финансово-икономически и пазарни промени. Един ипотечен кредит е обвързан с дългосрочно задължение обикновено от порядъка на 15, 20 или 30 години. За този голям период от време на банковите пазара могат да настъпят сериозни промени свързани с условията по кредитирането и най вече лихвения процент. В случай че лихвеният процент се повишава с времето, кредитополучателя може да е доволен от лихвеният процент на който се обслужва кредитът му в момента. Рефинансирането е решение при другият случай – когато лихвените проценти намаляват и конкуренцията между кредитните институции се засилва. Чрез рационално и добре обмислено рефинансиране на текущите си финансови задължения, кредитоползвателите могат да упражняват достатъчно ефективен контрол върху тях, и да реализират значително намаление на месечните си разходи. Пример за това е ситуацията с родните банки в периода около 2000-2008 г. – тогава лихвените нива за ипотечни кредити бяха около 16-18%, докато в момента лихвеният процент е под 15%.

ГЛАВА ВТОРА. - Анализ и насоки за усъвършенстване управлението на кредитирането на физическите лица

ГЛАВА ВТОРА.
Анализ и насоки за усъвършенстване управлението на кредитирането на физическите лица

2.1. Иновационна политика на банките по отношение на кредитирането на физическите лица
През последните години се наблюдава се по-голямо навлизане на иновациите в банковото дело и в цялост във финансовата система, като следствие от навлизането на западни инвестиции, банкови и финансови услуги и схеми на работа. В значителна степен се повиши, в годините след въвеждането на Валутен борд и развитието на рестриктивна фискална политика, възможността банките в България да разполагат със значителен по обем свободни финансови средства, чрез които да са в състояние да разнообразят продуктовия си асортимент . Появи се възможността банкови институции да предлагат голяма част от финансовите продукти и услуги /ипотечно банкиране, застрахователни продукти, лизинг, доверително управление, пенсионни фондове и т.н./ под “един покрив” чрез системата за всеобщото финансово предлагане . С развитието на новите технологии и Интернет технологиите, се увеличи възможността банковите услуги и продукти в голямата си част да се предлагат оn-line, като в значителна степен да се повишат критериите за обслужване на клиентите на банката откъм бързина, качество, разнообразие.
Развитието на новите технологии дава възможност на търговските банки в България, чрез тези именно нови технологии да могат да изградят цялостна иновационна програма, както при пасивните си банкови операции, така и при активните, свързани с кредитирането и инвестиционната дейност на всяка една конкретна банка. Освен възможността за всеобщо банково предлагане, възможността за внедряването на интернет технологиите в банкирането и банковите продукти и услуги, в значителна степен се разви като вид иновация и банковото производство и предлагани на “пакети” от продукти. Един такъв “пакет” от банкови услуги и продукти  издържа по-дълго време на конкуренцията и по-трудно може да бъде копиран от друг финансов посредник. С развитието на новите технологии се увеличи от една страна възможността дадена банка чрез своя продуктов асортимент да има конкурентни предимства пред останалите участници на финансовия пазар, а от друга във възможността да се гарантират в по-голяма степен банковите депозити и привлечени средства, а оттам и да се повиши доверието в банковата  и кредитната система в страната.

В момента има 28  гости и няма потребители и в сайта

Виртуален Офис София

SFbBox by

Контакти

office@bg-trust.com

гр. София, жк. Младост-3,

бул. Александър Малинов 51 ,

Бизнес център "КРИТ"